نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:02:27 برابر با 245,630 دویست و چهل و پنج هزار و ششصد و سی ریال قیمت یورو 283,332 دویست و هشتاد و سه هزار و سیصد و سی و دو  ریال قیمت پوند 345,590 سیصد و چهل و پنج هزار و پانصد و نود ریال