نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:02:51 برابر با 270,069 دویست و هفتاد هزار وشصت و نه ریال قیمت یورو 306,029 سیصد و شش هزار وبیست و نه ریال قیمت پوند 369,999 سیصد و شصت و نه هزار و نه صد و نود و نه ریال