نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:02:08 برابر با 249,430 دویست و چهل و نه هزار و چهار صد و سی ریال قیمت یورو 294,330 دویست و نود و چهار هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 351,230 سیصد و پنجاه و یک هزار و دویست و سی ریال