نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:01:49 برابر با 252,340 دویست و پنجاه و دو  هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 297,530 دویست و نود و هفت هزار و پانصد و سی ریال قیمت پوند 353,530 سیصد و پنجاه و سه هزار و پانصد و سی ریال