نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:01:45 برابر با 258,600 دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد ریال قیمت یورو 296,480 دویست و نود و شش هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 362,340 سیصد و شصت و دو  هزار و سیصد و چهل ریال