نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:00:56 برابر با 237,640 دویست و سی و هفت هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 284,170 دویست و هشتاد و چهار هزار و صد و هفتاد ریال قیمت پوند 332,240 سیصد و سی و دو  هزار و دویست و چهل ریال