نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:00:24 برابر با 282,390 دویست و هشتاد و دو  هزار و سیصد و نود ریال قیمت یورو 325,250 سیصد و بیست و پنج هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 391,350 سیصد و نود و یک هزار و سیصد و پنجاه ریال