نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:31

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:31:53 برابر با 257,150 دویست و پنجاه و هفت هزار و صد و پنجاه ریال قیمت یورو 313,010 سیصد و سیزده هزار وده ریال قیمت پوند 351,210 سیصد و پنجاه و یک هزار و دویست و ده ریال