نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:27

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:27:58 برابر با 245,000 دویست و چهل و پنج هزار ریال قیمت یورو 288,990 دویست و هشتاد و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 343,450 سیصد و چهل و سه هزار و چهار صد و پنجاه ریال