نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:27

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:27:49 برابر با 231,030 دویست و سی و یک هزار وسی ریال قیمت یورو 279,420 دویست و هفتاد و نه هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 315,390 سیصد و پانزده هزار و سیصد و نود ریال