نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:19

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:19:13 برابر با 259,500 دویست و پنجاه و نه هزار و پانصد ریال قیمت یورو 307,930 سیصد و هفت هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 350,320 سیصد و پنجاه هزار و سیصد و بیست ریال