نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:15

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:15:39 برابر با 259,980 دویست و پنجاه و نه هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 315,210 سیصد و پانزده هزار و دویست و ده ریال قیمت پوند 348,250 سیصد و چهل و هشت هزار و دویست و پنجاه ریال