نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:15

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:15:36 برابر با 252,440 دویست و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 306,040 سیصد و شش هزار وچهل ریال قیمت پوند 358,990 سیصد و پنجاه و هشت هزار و نه صد و نود ریال