نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:11

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:11:06 برابر با 284,500 دویست و هشتاد و چهار هزار و پانصد ریال قیمت یورو 333,910 سیصد و سی و سه هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 382,410 سیصد و هشتاد و دو  هزار و چهار صد و ده ریال