نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:09

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:09:09 برابر با 247,570 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت یورو 295,741 دویست و نود و پنج هزار و هفتصد و چهل و یک ریال قیمت پوند 334,490 سیصد و سی و چهار هزار و چهار صد و نود ریال