نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:07

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:07:52 برابر با 237,510 دویست و سی و هفت هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 285,950 دویست و هشتاد و پنج هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 334,560 سیصد و سی و چهار هزار و پانصد و شصت ریال