نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:07

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:07:14 برابر با 249,740 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت یورو 302,610 سیصد و دو  هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 364,620 سیصد و شصت و چهار هزار و ششصد و بیست ریال