نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:05:15 برابر با 289,990 دویست و هشتاد و نه هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 344,020 سیصد و چهل و چهار هزار وبیست ریال قیمت پوند 388,360 سیصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و شصت ریال