نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:05:07 برابر با 237,160 دویست و سی و هفت هزار و صد و شصت ریال قیمت یورو 287,950 دویست و هشتاد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 338,130 سیصد و سی و هشت هزار و صد و سی ریال