نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:05:15 برابر با 256,180 دویست و پنجاه و شش هزار و صد و هشتاد ریال قیمت یورو 313,510 سیصد و سیزده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 353,490 سیصد و پنجاه و سه هزار و چهار صد و نود ریال