نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:03:22 برابر با 268,450 دویست و شصت و هشت هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 317,720 سیصد و هفده هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 330,100 سیصد و سی هزار و صد ریال