نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:03:06 برابر با 248,750 دویست و چهل و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 305,120 سیصد و پنج هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 340,820 سیصد و چهل هزار و هشت صد و بیست ریال