نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:02:14 برابر با 299,460 دویست و نود و نه هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 351,020 سیصد و پنجاه و یک هزار وبیست ریال قیمت پوند 400,680 چهار صد هزار و ششصد و هشتاد ریال