نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:02:44 برابر با 255,690 دویست و پنجاه و پنج هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 314,210 سیصد و چهارده هزار و دویست و ده ریال قیمت پوند 341,370 سیصد و چهل و یک هزار و سیصد و هفتاد ریال