نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01:41 برابر با 250,470 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت یورو 298,980 دویست و نود و هشت هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 357,910 سیصد و پنجاه و هفت هزار و نه صد و ده ریال