نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00:24 برابر با 256,960 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 311,470 سیصد و یازده هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 350,960 سیصد و پنجاه هزار و نه صد و شصت ریال