نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00:49 برابر با 224,250 دویست و بیست و چهار هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 273,430 دویست و هفتاد و سه هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 317,140 سیصد و هفده هزار و صد و چهل ریال