نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:10

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:10:59 برابر با 245,240 دویست و چهل و پنج هزار و دویست و چهل ریال قیمت یورو 298,420 دویست و نود و هشت هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 351,550 سیصد و پنجاه و یک هزار و پانصد و پنجاه ریال