نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:07

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:07:32 برابر با 242,790 دویست و چهل و دو  هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 282,950 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 341,510 سیصد و چهل و یک هزار و پانصد و ده ریال