نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:05:32 برابر با 240,970 دویست و چهل هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 290,950 دویست و نود هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 349,320 سیصد و چهل و نه هزار و سیصد و بیست ریال