نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:04

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:04:04 برابر با 241,050 دویست و چهل و یک هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 284,740 دویست و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت پوند 343,880 سیصد و چهل و سه هزار و هشت صد و هشتاد ریال