نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:03:42 برابر با 245,140 دویست و چهل و پنج هزار و صد و چهل ریال قیمت یورو 287,770 دویست و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت پوند 337,240 سیصد و سی و هفت هزار و دویست و چهل ریال