نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:02:37 برابر با 251,590 دویست و پنجاه و یک هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 295,840 دویست و نود و پنج هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت پوند 352,800 سیصد و پنجاه و دو  هزار و هشت صد ریال