نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:01:33 برابر با 268,990 دویست و شصت و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 305,090 سیصد و پنج هزار ونود ریال قیمت پوند 373,550 سیصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و پنجاه ریال