نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:01:32 برابر با 276,190 دویست و هفتاد و شش هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 320,200 سیصد و بیست هزار و دویست ریال قیمت پوند 381,470 سیصد و هشتاد و یک هزار و چهار صد و هفتاد ریال