نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:00:44 برابر با 250,560 دویست و پنجاه هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 291,910 دویست و نود و یک هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 352,550 سیصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد و پنجاه ریال