نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:00:34 برابر با 275,870 دویست و هفتاد و پنج هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت یورو 313,940 سیصد و سیزده هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 385,080 سیصد و هشتاد و پنج هزار وهشتاد ریال https://talakar.com