نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:00:18 برابر با 247,690 دویست و چهل و هفت هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 294,750 دویست و نود و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 345,710 سیصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و ده ریال