نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:19

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:19:52 برابر با 255,200 دویست و پنجاه و پنج هزار و دویست ریال قیمت یورو 304,460 سیصد و چهار هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 353,770 سیصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هفتاد ریال