نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:14:22 برابر با 283,069 دویست و هشتاد و سه هزار وشصت و نه ریال قیمت یورو 327,019 سیصد و بیست و هفت هزار ونونزده ریال قیمت پوند 389,079 سیصد و هشتاد و نه هزار وهفتاد و نه ریال