نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:12

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:12:39 برابر با 245,210 دویست و چهل و پنج هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 292,080 دویست و نود و دو  هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 352,960 سیصد و پنجاه و دو  هزار و نه صد و شصت ریال