نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:11

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:11:37 برابر با 284,330 دویست و هشتاد و چهار هزار و سیصد و سی ریال قیمت یورو 336,020 سیصد و سی و شش هزار وبیست ریال قیمت پوند 385,040 سیصد و هشتاد و پنج هزار وچهل ریال