نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05:34 برابر با 271,420 دویست و هفتاد و یک هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت یورو 313,600 سیصد و سیزده هزار و ششصد ریال قیمت پوند 369,190 سیصد و شصت و نه هزار و صد و نود ریال https://talakar.com