نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:04:15 برابر با 258,990 دویست و پنجاه و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 307,990 سیصد و هفت هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 350,520 سیصد و پنجاه هزار و پانصد و بیست ریال