نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:03:19 برابر با 257,020 دویست و پنجاه و هفت هزار وبیست ریال قیمت یورو 314,610 سیصد و چهارده هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 349,690 سیصد و چهل و نه هزار و ششصد و نود ریال