نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:03:28 برابر با 211,950 دویست و یازده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 256,950 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 302,440 سیصد و دو  هزار و چهار صد و چهل ریال