نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:02:36 برابر با 256,020 دویست و پنجاه و شش هزار وبیست ریال قیمت یورو 310,010 سیصد و ده هزار وده ریال قیمت پوند 349,400 سیصد و چهل و نه هزار و چهار صد ریال