نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:02:29 برابر با 258,460 دویست و پنجاه و هشت هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 317,180 سیصد و هفده هزار و صد و هشتاد ریال قیمت پوند 356,260 سیصد و پنجاه و شش هزار و دویست و شصت ریال