نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01:10 برابر با 271,000 دویست و هفتاد و یک هزار ریال قیمت یورو 320,520 سیصد و بیست هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 375,800 سیصد و هفتاد و پنج هزار و هشت صد ریال