نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00:38 برابر با 292,000 دویست و نود و دو  هزار ریال قیمت یورو 338,460 سیصد و سی و هشت هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 383,400 سیصد و هشتاد و سه هزار و چهار صد ریال